ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 10 นายตำรวจ ผิดวินัยร้ายแรง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 10 นายตำรวจ ผิดวินัยร้ายแรง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 66 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 10 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดยข้าราชการตำรวจทั้ง 10 ราย ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกระทำผิดอาญา ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ(เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมาย ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อาวุธปืน หน่วงเหนี่ยวกักขัง มีพฤติการร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศข้าราชการตำรวจ ออกจากยศตำรวจ จำนวน 10 ราย ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ. 2548 ดังนี้

1.พันตำรวจโท ปุณณวิชช์ กระแสร์

2.พันตำรวจตรี ศักรินทร์ หลำเอียด

3.พันตำรวจตรี วัฒนา นวลศรีดำ

4.ร้อยตำรวจเอก ปฏิภัสส์ ยกประสพรัตน์

5.ร้อยตำรวจเอก ภาณวุฒิ ถนอมสิงห์

6.ร้อยตำรวจโท สายลม รอดอุปโป

7.ร้อยตำรวจโท มีชัย ช่อสม

8.ร้อยตำรวจตรี วิเชียร มะลิคง

9.ร้อยตำรวจตรี บุญลือ สุคลธา

10.ร้อยตำรวจตรี สุรพล เจะจาโรจน์

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ