อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการ ทำผิดวินัย 5 ราย

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ไล่ออกข้าราชการ ทำผิดวินัย 5 ราย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ กระทำผิดวินัย โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย

รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 1. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบโดยมีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขัง เพื่ออำนวยความสะดวก มีมติไล่ออก 1 ราย 2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต โดยจัดทำเอกสารหลักฐานเบิกเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นเท็จ มีมติไล่ออก 1 ราย 3. กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษ (เมทแอมเฟตามีน) ในขณะขับขี่ รถยนต์ ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก โดยให้รอลงอาญา มีมติไล่ออก 1 ราย และมีพฤติกรรมฉันชู้สาวกับภรรยาผู้ต้องขัง (กรณีรายเดียวกันกับเรียกรับเงินจากญาติ ผู้ต้องขัง ตามข้อ 1.) มีมติให้ปลดออก 4. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยมีพฤติการณ์ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ติดต่อกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร มีมติไล่ออก 2 ราย

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และ เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด ยึดถือกฎระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SOPs) อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ตนยังได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั่วประเทศเน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้อง และรักษาระเบียบวินัยให้คงไว้อย่างจริงจัง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ตลอดจนการควบคุมผู้ต้องขัง มิให้เกิดการรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่นโดยขอให้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยความเท่าเทียม และเสมอภาคกัน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

กรมราชทัณฑ์ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล doc.anti.secretary@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ