บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มไหนได้เงินเพิ่ม เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มไหนได้เงินเพิ่ม เช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 ได้เงินเท่าไหร่ มีค่าอะไรบ้าง แล้วคนกลุ่มไหนที่จะได้วงเงินเพิ่มในเดือนนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน

สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาท/คน/เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. ของทุกวัน และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และยืนยันตัวตนผ่านแล้วภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วงวันที่ 27 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกในเดือนมิถุนายนนี้ และได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทบมาอีก 600 บาท

ส่วนคนที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะต้องรอรับสิทธิในเดือนถัด ๆ ไป หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ดังนี้

ยืนยันตัวตนสำเร็จวันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 โดยกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน-มิถุนายน ทบมาอีก 3 เดือน จำนวน 900 บาท

ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน

รถเมล์ ขสมก.

รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

รถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Rail Link

รถไฟ

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน

ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด ซึ่งปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 80 บาท/3 เดือน แต่เฉพาะในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ปรับเพิ่มวงเงินให้เป็น 100 บาท/3 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากวันที่ 20 ตรงกับวันหยุดราชการจะโอนเงินให้ก่อน 1 วัน)

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐ-สวัสดิการสังคมทางออนไลน์ เช็กง่ายจากบัตรประชาชน

บัตรคนจนยังให้ค่าไฟ-ค่าน้ำฟรีอยู่ไหม ?

ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หากลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ และมียอดใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน และค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน โดยทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำฟรี ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน

วิธีลงทะเบียน

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

หมายเหตุ :

ใช้สิทธิได้เพียง 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปา ได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

ทั้งนี้ กรณีคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money สามารถถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย และที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือสามารถใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชันถุงเงินที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ