มีผลวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

มีผลวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2565 ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1) (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ระดับราคาน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งยังมีความผันผวนสูงอันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชน สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดังกล่าว อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้.

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ