ครม.อนุมัติ ปลดล็อก เงินประกันสังคมนำออกมาใช้ก่อนได้

ครม.อนุมัติ ปลดล็อก เงินประกันสังคมนำออกมาใช้ก่อนได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม โดยจะปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพ ให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อน ในรูปแบบ 3 ขอเลือก ขอคืน และขอกู้ ได้แก่

1. กรณีให้ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกรับเงินบำนาญ ช รา ภาพหรือเงินบำเหน็จช รา ภาพ (ขอเลือก)

2. กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณี ช รา ภาพ บางส่วนมาใช้ก่อนมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ (ขอคืน)

3. กรณีให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินกรณี ช รา ภาพ บางส่วนไปเป็นหลักค้ำประกันการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ (ขอกู้)

นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีอื่น อาทิ ให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณี ทุ พ พล ภาพจากร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ให้ประโยชน์ทดแทนในกรณี คล อด บุตร เพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ คล อด บุตรโดยเหมาจ่ายในอัตราครั้งละร้อยละ 50 ของค่าจ้างจากเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันเป็นระยะเวลา 98 วันหรือระยะเวลาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรโดยให้ผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

และภายหลังการสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตน ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรต่อไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุได้รับความคุ้มครอง และได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมสร้างหลักประกันทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นกับผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วย

นายสุชาติ กล่าวอีกว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว เป็นการแก้ไขในรอบ 30 ปี เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้มีความหลากหลายในการใช้เงินในหลักประกันของตนเอง โดยหลังจากนี้ต้องส่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้กฤษฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร ก่อนจะมีการประกาศใช้ต่อไป

ขอบคุณ ch3plus

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ