ผู้ว่าฯ ประกาศคำสั่งด่วนที่สุด จังหวัดนี้ ห้ามเด็ดขาด

ผู้ว่าฯ ประกาศคำสั่งด่วนที่สุด จังหวัดนี้ ห้ามเด็ดขาด

วันที่ 19 ต.ค.2564 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันcv - 19 โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ของ (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดรายใหม่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน

ซึ่งมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่คือ การฉีดวัคซีนป้องกันcv - 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 62 ของจำนวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคาร ดังนี้

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันcv - 19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม

โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์cv - 19 จังหวัดยะลา

หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิรมย์ นิลทยา)

"ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา"

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ