หมอนิธิพัฒน์ เตือนด่วน แค่สูดอากาศ CV-19 ก็เข้าแล้ว

หมอนิธิพัฒน์ เตือนด่วน แค่สูดอากาศ CV-19 ก็เข้าแล้ว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ตีแผ่ ในที่สุด องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ยอมรับว่าcv-19 สามารถติดต่อกันได้ทางระบบการหายใจโดยการสูดเอาละอองลอยที่มีไวรัสปน เ ปื้ อ นเข้าไปได้ ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

ไหนๆ ก็อยู่ในสภาวะจำทนที่ฝ่ายบริหารสถานการณ์cv-19จัดมาให้ คนไทยคงต้องทนอยู่กันยาวกับโ ร ค ร ะ บ า ด นี้ไปอีกพักใหญ่

ปัญหาที่จะพบเจอกันต่อไปคือ เราจะทำลายcv-19 ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศภายในอาคารโรงพยาบาล สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ และในบ้านเรือนที่ใช้ระบบปรับอากาศ กันได้อย่างไร

หลังจากปากแข็งมากว่าปี ในที่สุดองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่าcv-19 สามารถติดต่อกันได้ทางระบบการห าย ใจ (airborne) โดยการสูดเอาละอองลอย (aerosols) ที่มีไ ว รั ส ป น เ ปื้ อ น เข้าไป (WHO, 2021b. https://www.who.int/.../novel.../advice-for-public) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องลดการแพร่กระจายเ ชื้ อภายในอาคารที่มีการระบายอากาศแบบระบบปิด

หลายคนสงสัยว่า เครื่องฟอกอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ (portable air cleaner, PAC) ที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับกรอง PM2.5 จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้หรือไม่

จากการศึกษาในประเทสสเปน โดยการใช้ PAC ชนิดหนึ่งที่ใช้ HEPA filter ขนาดกรองอนุภาค 0.1 ไมครอน ได้ 99.95% สำหรับใช้ในห้องความจุไม่เกิน 82 ลูกบาศก์เมตร เมื่อตั้งเครื่องทิ้งไว้กลางห้อง (ให้ดูดอากาศได้รอบด้าน) ที่มีผู้ป่วยโควิดอยู่ สามารถลดโอกาสการหมุนเวียนของเชื้อในอากาศของห้องนั้นได้ 80% (Science of the Total Environment 2021 Sep 1;785:147300. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.147300. Epub 2021 Apr 29)

อย่างไรก็ตามใครที่จะหาเครื่องฟอกอากาศไปใช้ลดปริมาณcv-19 ภายในอาคาร ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึง

1. ประสิทธิภาพของ HEPA filter

2. ความจุของห้องที่เหมาะสมกับการทำงานของเครื่อง และที่สำคัญคือ วิธีการทำความสะอาดหรือการเปลี่ยน HEPA filter อย่างปลอดภัยจากการแพร่กระจาย เ ชื้ อ ที่ติดค้าง เนื่องจากเครื่องสำหรับใช้ที่บ้านนี้ ไม่มีระบบการฆ่ าเ ชื้ อ ที่ผ่านเข้าไปในเครื่องด้วยแสงยูวีเหมือนเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาล สำหรับระบบระบายอากาศในอาคารของโรงพยาบาลและสถานที่สาธารณะ ยิ่งต้องให้ความสำคัญกันมาก

เพราะถ้าไม่ทำให้ดีแล้ว จะทำให้ละอองลอยที่มีไวรัสปนเปื้อนฟุ้งกระจายไปได้ง่าย นอกจากนั้นอาจมีการติดและสะสมตามท่อทางเดินของอากาศที่ใช้หมุนเวียนในห้อง จนอาจป น เปื้ อ น กับอากาศใหม่ที่เติมเข้ามา และถ้าไม่มีระบบการกรองอากาศที่ปล่อยทิ้งออกไปให้ดี ก็จะเกิดอันตรายต่อผู้คนที่อยู่ภายนอกอาคาร ได้มีการพยายามหาวิธีการเพื่อใช้ทำลายเ ชื้ อโ ร ค โดยเฉพาะcv-19 ที่หมุนเวียนและไหลออกผ่านระบบระบายอากาศในสถานที่นั้น โดยผสมผสานกันระหว่างการใช้ HEPA filter, ระบบการสร้างไฟฟ้าสถิต, และการใช้แสงยูวี (Sustainable Cities and Society 2021 Nov;74:103226. doi: 10.1016/j.scs.2021.103226. Epub 2021 Aug 3)
We breathe the same air, we share the same world

เดือนสิงหาอย่าออกบ้าน

ขอบคุณ นิธิพัฒน์ เจียรกุล

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ