ภูเก็ตออกคำสั่งแล้ว ปิดรอยต่อทุกตำบล 14 วันเริ่ม 13 เมษายนนี้ ปูพรหมค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด

ภูเก็ตออกคำสั่งแล้ว ปิดรอยต่อทุกตำบล 14 วันเริ่ม 13 เมษายนนี้ ปูพรหมค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด

ผู้สื่อข่าว siamnews รายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดภูเก็ตพบว่ายังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกระจายเป็นวงกว้างทั่วบริเวณจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศและคำสั่งเพื่อกำหนดมาตรการในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น เพื่อให้การยกระดับมาตรฐานในมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และมีคำสั่งปิดพื้นที่ตำบลปาตองอำกอกะทู้ พื้นที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ต พื้นที่ตำบลรไวย์อำเภอเมืองภูเก็ต,พื้นที่ตำบลกะทู้อำเภอกะทู้พื้นที่ตำบลลองอำเภอเมืองภูเก็ตและพื้นที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง รวม 6 ตำบลไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ 09 เม.ย.63 ได้มีคำสั่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ในฐานะผู้กำกับการการบริหารราชการในสถานถนการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศให้ปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบล เพื่อควบคุมให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหนะให้น้อยที่สุดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยกเว้นบุคคลที่มี ความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทาง การแพทย์ โทรคมนาคมและไปรษณีย์ หรือบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน หรือบุคคลทั่วไปที่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะต้องเดินทางโดยต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายและยกเว้นยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์โทรคมนาคม แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัยรถพยาบาลรถฉุกเฉินทางการแพทย์รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

โดยให้นายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจุดตรวจคัดกรองภายในเขตพื้นที่ โดยให้หารือร่วมกับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ทั้งนี้ให้พิจารณากำหนดจุดตรวจคัดกรอให้เกิดความเหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อ ยานพาหนะที่สัญจรไปมาจัดประกอบกำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง

ตั้งแต่เวลา 00.01น.ของวันที่ 13 เมษายน- เวลา 23.59 น.ของวันที่ 26 เมษายน 2563 รวมทั้งสิน14 วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขอความร่วมมือให้ประชาชนพักอาศัยอยู่ในเคหสถานหรือที่พำนักของตนโดยให้มีการเดินทางออกนอกเขตเคหสถานหรือที่พำนักของตนให้น้อยที่สุดเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด ๑๙ทั้งนี้มอบหมายให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยให้ประชาชนมีผลกระทบน้อยที่สุด ตามแนวทางและมาตรการที่จังหวัดจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

ให้นายอำเภอหรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือผู้ที่ผู้กำกับมอบหมาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้า และห้ามมิให้มีการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ หากพบผู้กระทำความผิดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบุคลากรเข้าไปตรวจวัดไข้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องถูกส่งไปแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดสถานที่สาธารณะถนน บ้านพักอาศัยร้านค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน

และตามที่จังหวัดได้มีคำสั่งปิดโรงแรมไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นหากมีโรงแรมใดในพื้นที่จำเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานด้านการบัญชีการซ่อมบำรุง หรืออื่น ให้โรงแรมจัดหาที่พักภายในโรงแรมให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ แล้วเสร็จทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรค และต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อพนักงานที่พักภายในโรงแรมให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกันหรือคุ้มไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในระยะเวลาประมาณ 14 วันโดยให้ชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนอาศัยอยู่ในเคหสถานหรือที่พำนักของตน อยให้เกิดความตระหนกต่อการดำเนินการในครั้งนี้การดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทุกคน เพื่อให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ยุติลงโดยเร็วที่สุด

หากผู้ใดฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวโดย ชัยมงคล สุวรรณวงค์ ผู้สื่อข่าว siamnews จังหวัดภูเก็ต

lazada

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ