วิธีลงทะเบียน ไม่กี่ข้อ ขอรับเงินชดเชยว่างงาน สำหรับคนมีประกันสังคม

วิธีลงทะเบียน ไม่กี่ข้อ ขอรับเงินชดเชยว่างงาน สำหรับคนมีประกันสังคม

วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าว siamnews รายงานว่า จากวิกฤติ CD19 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผลักดันมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน โดยกำหนดมาตรการดังนี้ 

1 ลดอัตราเงินสมทบ นายจ้าง เหลือร้อยละ 4 ผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือร้อยละ 1 และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 86 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563)

2 ขยายระยะเวลานำส่งเงินสมทบ ของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สำหรับงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน

ค่าจ้าง เดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563

ค่าจ้าง เดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563

ค่าจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563

3 เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย กรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือ นายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ให้ได้รับเงินว่างงาน ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

4 เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ให้ผู้ประกันตนที่ลาออก ให้รับเงินกรณีว่างงาน ร้อยละ 45 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน และผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างรับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน ทั้งสองกรณีนั้น บังคับใช้ 2 ปี

ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียน ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน ทำได้ดังนี้

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

2 เลือกขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)

กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)

กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)

กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

3 กรอกแบบฟอร์ม อิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน (มาตรา 33 เท่านั้น)

4 เลือกสาเหตุการออกจากงาน หรือว่างงาน

5 ระบุเลขที่บัญชี เพื่อใช้สำหรับขอรับเงิน

6 เลือกสำนักงานประกันสังคม ที่สะดวกยื่นเรื่อง

7 อ่านข้อกำหนด ก่อนคลิกลงทะเบียน

ภาพดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านหยุดงานเนื่องจาก หน่วยงานภาครัฐ/นายจ้างสั่งปิดกิจการชั่วคราว หรือ หยุดเนื่องจากต้องกักตัวอันเกิดจากโรคระบาด ทางสำนักงานจะต้องรอเอกสารยืนยันจากนายจ้าง เพื่อความถูกต้อง อาจจะส่งผลให้การส่งเงินให้ผู้ประกันตนล่าช้า และหากใส่ อีเมล ในช่องตอบกลับ ทางสำนักงานประกันสังคม จะส่งอีเมลยืนยันการได้รับคำร้องให้ในภายหลัง

ที่มาจาก www.sso.go.th

lazada

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ