มหาวิทยาลัยปทุมธานี โครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยปทุมธานี โครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้จัดโครงการเปิดโลกวิชาการประจำปี 2562 ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมี ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหวิทยาลัยปทุมธานี ผศ ดร ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี คณบดี 7คณะวิชาประกอบไปด้วย

1 ผศ ผลวิทย์ บัวศรี คณดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2 รศ ดร ธนากร ธนาธารชูโชติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

3 ดร สังเวียน เทพผา คุณบดีคณะนิติศาสตร์

4 ผศ ดร ธนกฤต โพธิ์เงิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์

5 ผศ ดร ไพลิน นุกูลกิจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

6 ผศ พิเศษ ดร นฤนาท ยืนยง คณบตีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

7 ผศ ดร อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

ดร ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี กล่าวว่าโครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการ ดังนี้

1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย อันจะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาตนเอง

2 เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนา ตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ

3 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้หาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

4 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานี กับสถาบันการศึกษา และบุคลากรจากทุกภาคส่วน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป คณาจารย์และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดรัดวามร่วมมือเป็นอย่งดียิ่งจากทั้ง คณะวิชา จนทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

อีกทั้งโครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 นั้นจากการรายงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้ทราบว่า การจัด

โครงการในครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย อันจะทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ปทุมธานี่กับสถาบันการศึกษา และบุคลากรในทุกภาคส่วน

โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกทน ที่มีส่วนช่วยทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

เรียบเรียงโดย กำพล วงศ์สุทธา ทีมข่าวสยามนิวส์ จังหวัดปทุมธานี

siamplaza
lazada

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ