อานิสงส์การสวดมนต์ข้ามปีมีอะไรบ้าง เตรียมพร้อมก่อนสวดมนต์ข้ามปี 2567

อานิสงส์การสวดมนต์ข้ามปีมีอะไรบ้าง เตรียมพร้อมก่อนสวดมนต์ข้ามปี 2567

การสวดมนต์ข้ามปี ถือเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่เคยประกอบพิธีสวดมนต์ปีใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทย โดยคืนก่อนสิ้นปีพระสงฆ์และประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์บทมหาสมัยสูตร จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจึงสวดบทชัยมงคลคาถา การสวดมนต์นั้นสามารถสวดได้ทุกวัน ทุกเทศกาล การสวดมนต์เป็นประจำจะเป็นคนที่มีจิตใจให้อ่อนโยน สงบเย็น จิตใจสงบ มีสมาธิปัญญา

ต่อมาราชการได้กำหนดให้วันปีใหม่ ตรงกับหลักสากล คือ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ประเพณีการสวดมนต์ข้ามปีนี้จึงหายไป ก่อนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเภรสมาคม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนวัดวาอารามต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น และประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีนี้จึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

สำหรับอานิสงส์ หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปีนั้น พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ข้อคิดไว้ดังนี้

1.) ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย

2.) เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย จิต และปัญญา

3.) เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล

4.) เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม

5.) เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ