อัปเดตล่าสุด เงินเดือนพยาบาล 2566

อัปเดตล่าสุด เงินเดือนพยาบาล 2566

ต้องบอกเลยว่าอาชีพพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน และก็เป็นอาชีพที่ต้องดูแลผู้ป่วย พยาบาลนั้นมีหลายระดับโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ต้องสอบ และขึ้นทะเบียนวิชาชีพที่ออกให้โดยสภาพยาบาลเพื่อยืนยันถึงความรู้ และความเข้าใจในการรักษาผู้ป่วย วันนี้เราจึงจะพามาดูอัตราเงินเดือนพยาบาลวิชาชีพจากเว็บไซต์ jobsdb

1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เงินเดือน (โดยประมาณ) : 15,000 – 22,200 บาท

เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระดับต้น ใช้ความรู้ด้านพยาบาล เพื่อทำงานด้านพยาบาล ดูแลผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพกับผู้ใช้บริการ

2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เงินเดือน (โดยประมาณ) : 25,000 – 36,000 บาท

มีหน้าที่ทำงานในฐานะหัวหน้างาน กำกับดูแลงานของพยาบาลที่อยู่ภายใต้การดูแล คอยแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ด้านพยาบาลวิชาชีพ และประสบการณ์ที่มีความชำนาญสูง ควบคุมดูแล แก้ปัญหาการทำงานให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องคอยทำหน้าที่ สอนและอบรม ให้ความรู้ทางพยาบาลกับผู้ร่วมทีม และกิจกรรมให้ความรู้สำหรับคนทั่วไป

3. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เงินเดือน (โดยประมาณ) : 36,000 – 50,000 บาท

เป็นพยาบาลในลักษณะหัวหน้างาน ทำหน้าที่กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบการทำงานของผู้ร่วมงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญในระดับสูง เกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ และความรู้งานปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง มาควบคุมดูแล ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนและยากขึ้นมาอีกระดับ นอกจากนี้ยังต้องให้คำปรึกษา ควบคุม ให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน

4. พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ เงินเดือน (โดยประมาณ) : 44,800 – 59,000 บาท

เป็นพยาบาลระดับหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ดูแลในเรื่องวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหางานพยาบาล ที่มีความยากในการทำงานและซับซ้อนค่อยข้างมาก ให้การทำงานออกมาถูกต้องได้มาตรฐาน และต้องทำงานด้านวิชาการ เช่น การวางแผน บูรณาการ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านงานพยาบาล

5. พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ เงินเดือน (โดยประมาณ) : 54,000 – 66,500 บาท

เป็นพยาบาลในตำแหน่งระดับสูง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับกระทรวง เป็นตำแหน่งงานด้านพยาบาล ที่ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสายวิชาชีพ ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความประสบการณ์ด้านงานพยาบาลที่ได้รับการยอมรับระดับสูง เพื่อนำความสามารถมาใช้ในการให้คำแนะนำ การแก้ปัญหาในระดับวิชาการ ที่มีความยาก ละเอียด มีความซับซ้อนมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องดูแลงานเกี่ยวกับ การศึกษา วิจัยเรื่องสุขภาพและการพยาบาล และดูแลเรื่องการพัฒนาระบบงานพยาบาลให้ดีขึ้น

ขอบคุณข้อมูล jobsdb

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ