ปลื้มปีติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงตีปิงปองร่วมกับเด็กและเยาวชน

ปลื้มปีติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงตีปิงปองร่วมกับเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที 18 ส.ค. เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดโครงการ ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis และเปิดยิมกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อเสด็จถึงบริเวณพลับพลาพิธี พระราชทานพระวโรกาสให้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เฝ้าฯ ถวายสูจิบัตร และนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี เฝ้าฯกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ จากนั้นพระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ราย เฝ้าฯ รับพระราชทานอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายกีฬา จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุด สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี โดยเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโครงการ “BBG Young Table Tennis และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ และทอดพระเนตรสาธิตการฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยผู้ฝึกสอนจากสโมสรกีฬาบีบีจี และเด็กและเยาวชนภายในโครงการภายในยิมกีฬาเทเบิลเทนนิส

โครงการ ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis เริ่มดำเนินงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2558 โดยยิมกีฬาเทเบิลเทนนิสโครงการ ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นยิมกีฬาประเภทเทเบิลเทนนิสอันดับที่ 11 โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในการเข้าปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน เมษายน 2564 พร้อมทั้งนำอุปกรณ์กีฬา และทีมผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ ความชำนาญในทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าฝึกสอนให้แก่เด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

สำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการที่ผ่านการทดสอบความเป็นเลิศด้านกีฬา มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ จะถูกคัดสรรเข้าสังกัดเป็นนักกีฬาสังกัดสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good – บาวซ์ บี กู้ด) ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส โดยเริ่มต้นดำเนินงานภายใต้ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬาบีบีจี หรือ BBG CLUB (บีบีจี คลับ) ในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมาย ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ด้วยบทบาทหลักของสโมสรกีฬาบีบีจี คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน จนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบ อาชีพในสายอาชีพด้านกีฬา สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันสโมสรกีฬาบีบีจี มีประเภทกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล/มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี จำนวน 883 คน/มียิมกีฬา ภายใต้การดูแลของสโมสรรวมทั้งสิ้น 13 ยิม โดย 8 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมพินิจฯ/3 แห่ง ภายใต้สังกัดกรม กิจการเด็กและเยาวชน/และอีก 1 แห่ง ในพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติด โดยในอนาคตสโมสรกีฬาบีบีจีจะมีการ ขยายโครงการอีก 6 แห่ง ไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/โดยภาคเหนือ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่/โรงเรียนไทยภูเขา (นพค. 32)/พื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติดใน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย/และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

ขอบคุณ BBG Young Table Tennis

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ