ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

วันที่ 6 มิ.ย.65 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมติประชาสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

พรรคมติประชา ไม่ดำเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคนติดต่อกันเกินเก้าสิบวัน

นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า พรรคมติประชาไม่สามารถดำเนินการ ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ