ประกาศด่วน สั่งเพิ่ม จังหวัดนี้ห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดเด็ดขาด

ประกาศด่วน สั่งเพิ่ม จังหวัดนี้ห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดเด็ดขาด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกคำสั่ง เรื่องให้ส่วนราชการอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่จะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้หรืออยู่ในวง จำกัด จังหวัดขอนแก่นจึงกำหนดมาตรการดังนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่cv-19 อย่างใกล้ชิดโดยให้เปิดโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

2. ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หากมีความจําเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและขออนุญาตเป็นราย กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

3. ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และบุคลากรในสังกัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของจังหวัด จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ