เริ่มพรุ่งนี้ ภูเก็ตยกระดับ คุมเข้มสถานที่เสี่ยง

เริ่มพรุ่งนี้ ภูเก็ตยกระดับ คุมเข้มสถานที่เสี่ยง

ปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง มาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติดเ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ในจังหวัดภูเก็ต

เ พ จ เ ฟ ส บุ๊ ค ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด จังหวัดภูเก็ต ได้เผยแพร่คำสั่ง 4023/2564 ของจังหวัดภูเก็ตที่โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ โ ร ค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

1.1 ให้ปิดสถานบริการ ผับ บ า ร์ ค า ร า โ อ เ ก ะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ทุกแห่งในท้องที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการชั่วคราวต่อไป

1.2 ให้ปิดสนามชนไก่ สนาม กั ด ป ล า สนาม แ ข่ ง น ก สนาม แ ข่ งไ ก่ สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการ พ นั น รวมถึง สนามฝึกซ้อมหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นการชั่วคราวต่อไป

ข้อ 2 มาตรการควบคุมแบบ บู ร ณ า ก า ร สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ โ ร ค

2.1 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ค อ ม มู นิ ตี้ ม อ ล ล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงส่วนที่เป็น ตู้ เ ก ม ส์ ร้ า น เ ก ม ส์ สวนสนุก ให้งดบริการ

2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มิได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามปกติ โดยให้มีการจำหน่ายและบริโภค สุ ร า หรือเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ภายในร้านได้จนถึง เวลา 21.00 นาฬิกา

2.3 ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 04.00 นาฬิกา ถึงเวลา 23.00 นาฬิกา

2.4 สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิ ต เ น ส แ บ ด มิ น ตั น สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ และจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนาม

2.5 สถานที่จัดให้มีโต๊ะ ส นุ ก เ ก อ ร์ บิ ล เ ลี ย ด โ ต๊ ะ พู ล หรือการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันโดยจัดให้มีการเล่นได้ ระหว่างเวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 21.00นาฬิกา 2.6 ร้าน เ ก ม ส์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ ก ม ส์ อ อ น ไ ล น์ สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา

2.7 โรงภาพยนตร์ โรง ม ห ร ส พ สวนน้ำ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ยกเว้น สวนสนุก เครื่องเล่นประจำที่ หรือเครื่องเล่นแบบเคลื่อนที่กลางแจ้ง ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 นาฬิกา

2.8 ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม สั ง ส ร ร ค์ ดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ในพื้นที่สาธารณะ ชายหาด สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนนริมคลอง ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ขุมน้ำสาธารณะ

ข้อ 3 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ โ ร ค ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน เว้นแต่ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกัน โ ร ค

ข้อ 4 การจัดกิจกรรมทางสังคม ให้งดการจัดงาน สั ง ส ร ร ค์ งานเลี้ยง งาน รื่ น เ ริ ง งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงรับ - ส่ง และเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ กรณีการจัดพิธีการตามประเพณี นิ ย มหากไม่สามารถเลื่อนได้ เช่น งานพิธีการ ศ พ งาน อุ ป ส ม บ ท งาน ม ง ค ล ส ม ร ส วันสำคัญทาง ศ า ส น า หรืองานบุญ ให้สามารถดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เพียงพอเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติด เ ชื้ อ

ข้อ 5 มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง ให้หัวหน้าส่วน ร า ช ก า ร และหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาค เ อ ก ช น พิจารณาขยายการดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และ บุ ค ล า ก ร ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นระยะเวลาตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ ร ะ บ า ด ของโรคติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ทั้งนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวให้เพียงพอต่อ ภ า ร กิ จ ให้บริการประชาชน ห้ามมิให้ข้า ร า ช ก า ร เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐ วิ ส า ห กิ จ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน ร า ช ก า ร ลูกจ้างส่วน ร า ช ก า ร เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้น มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาตตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายคำสั่งนี้

5.1 กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐ วิ ส า ห กิ จ นาย อำ เ ภ อ นายก อ ง ค์ก า ร บ ริ ห า ร ส่วนจังหวัด นายก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร นายก เ ท ศ ม น ต รี เ มื อ ง ให้ขอ อ นุ ญ า ต ต่อผู้ว่าร า ช ก า ร จังหวัดภูเก็ต ตามแบบที่กำหนด (แบบ ภก. 1)

5.2 กรณีข้า ร า ช ก า ร พนักงาน ร า ช ก า ร ลูกจ้างของส่วน ร า ช ก า ร พนักงาน รั ฐ วิ ส า ห กิ จ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ขอ อ นุ ญ า ตต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ตามแบบที่กำหนด (แบบ ภก. 2)

5.3 กรณีผู้เดินทางตาม 5.1 และ 5.2 ไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม แล้วกลับเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจ คั ด ก ร อ ง การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุม โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 ของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

ข้อ 6 การถ่ายทำ ภ า พ ย น ต ร์ และรายการ โ ท ร ทั ศ น์ การถ่ายทำรายการ โ ท ร ทั ศ น์ ภ า พ ย น ต ร์ และ วี ดิ ทั ศ น์ ซึ่งเมื่อรวมคนทำงานหน้าฉากและทุก แ ผ น ก แ ล้ ว ต้องมีจำนวนไม่เกิน 150 คน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ

ข้อ 7 มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค แบบกลุ่มก้อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้ม ง ว ด ในการตรวจสอบสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงาน ต่ า ง ด้ า ว หรือสถานที่อื่นๆ ให้เป็นไปตามเ งื่ อ น ไ ข เ งื่ อ น เ ว ล า การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทาง ร า ช ก า ร กำหนด

อ นึ่ ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ ส า ธ า ร ณ ช น หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราช บั ญ ญั ติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่า ร า ช ก า ร จังหวัดภูเก็ต

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้อง ร ะ ว า ง โทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้อง ร ะ ว า ง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแห่งพระ ร า ช บั ญ ญั ติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระ ร า ช กำ ห น ด ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ในสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ ร า ช กำ ห น ด ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ในสถานการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษ จ ำ คุ ก ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขอบคุณที่มาจาก เ ฟ ส บุ๊ ค ศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด จังหวัดภูเก็ต

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ