เงินเดือนนักดับเพลิง

เงินเดือนนักดับเพลิง

จากสถานการณ์โรงงานกิ่งแก้ว วันนี้ทีมงาน สยามนิวส์ จะพามาดูเงินเดือนของเหล่านักดับเพลิงกันค่ะ นักดับเพลิงเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญที่จะต้องปฏิบัติการเสี่ยงภัยเพื่อสยบเปลวเพลิงในทุกพื้นที่ โดยขึ้นตรงกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

อ้างอิงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ของวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยตำแหน่งที่เปิดรับ ได้แก่

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานเทคนิค

กลุ่มงานบริการ

1. กลุ่มงานบริการทั่วไป มีเปิดรับ 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1. ตำแหน่งพนักงานนโยบายและแผนงาน รับผิดชอบงานวิเคราะห์ และศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบงบประมาณการบริหารในแต่ละปี, ทำระบบฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย ประเมินผลงานโครงการต่างๆ, เสนองานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียดตามรูป)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

1.2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบงานดั บเพลิง และวิเคราะห์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียดตามรูป)

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

2. กลุ่มงานเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา

รับผิดชอบ การขับและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรพลขนาดเบาได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซ่อมบำรุงรักษาได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

อัตราค่าตอบแทน เงินเดือนนักดับเพลิง

วุฒิ ปวส. เดือนละ 13,800 บาท

วุฒิ ปวช. เดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีมีประสบการณ์ทำงานโดยมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะให้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

3. กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน

รับผิดชอบงานด้านบริหารทั่วไป ทำหน้าที่ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานของกรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตอนต้น หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน

อัตราค่าตอบแทน เงินเดือนนักดั บเพลิง

วุฒิ ปวส. เดือนละ 13,800 บาท

วุฒิ ปวท. เดือนละ 13,010 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

วุฒิ ปวช. เดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

วุฒิ ม.6 และ ม.3 เดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ